Správa SVJ a BD
od advokátů

Recepce +420 228 226 111

Základní balíček služeb

9888 Kč

Účetnictví více

třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.

 

vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů

 

zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)

 

zpracování plateb SIPO

 

kontrola zůstatku položek účetních výkazů

 

vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou

 

zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh

 

archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období

 

zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod

 

správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky

rozšířený balíček služeb

27484 Kč

Účetnictví více

třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.)

 

vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů

 

zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)

 

zpracování plateb SIPO

 

kontrola zůstatku položek účetních výkazů

 

vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou

 

zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh

 

archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období

 

zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.

 

správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky

 

+ pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh

 

+ zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ

 

+ přístup do Zákaznického centra „správce24“

rozšířený balíček služeb č.2

99875 Kč

Účetnictví více

třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků, apod.)

 

vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.) export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů

 

zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)

 

zpracování plateb SIPO

 

kontrola zůstatku položek účetních výkazů

 

vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou

 

zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh

 

archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období

 

zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Ekonomická správa více

vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.

 

správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky

 

pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh

 

zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ

 

přístup do Zákaznického centra „správce24“

 

+ zpracování ročního vyúčtování záloh (neobsahuje rozúčtování TV a ÚT, rozúčtování SV obsahuje pouze v případě, že není zajištěno externím dodavatelem)

 

+ řešení reklamací vyúčtování záloh v součinnosti s výborem

 

+ příprava příkazu pro výplatu přeplatků z vyúčtování 

 

+ předání ekonomických podkladů a seznamu vlastníků dodavateli rozúčtování tepla, teplé a studené vody

Technické činnosti více

+ hlídání předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech – včasné upozornění výboru na blížící se termín

 

+ upozornění na ukončení platnosti měřidel

 

+ zajištění nepřetržité havarijní služby (pouze v Praze)

Služby za poplatek

Převzetí účetnictví, zavedení objektu do databáze – převzetí dokladů
– nastavení účetní jednotky
– zavedení databáze jednotek a vlastníků, zavedení aktuálních předpisů záloh od prvního dne účetního období (obvykle od 1.1.)
2000 Kč
Zpracování účetnictví od začátku účetního období – zpracování účetnictví od prvního dne účetního období (obvykle 1.1.) (cena bude nutné nastavit individuálně, dle velikosti SVJ a počtu měsíců, které se budou zpracovávat) dle dohody
Změna zasílacích adres – změna zasílacích adres pravidelných dodavatelů
– změna smlouvy s Českou poštou (SIPO), apod.
500 Kč
Samostatná úhrada účetních dokladů – příprava a kontrola dokladů – zaslání dokladu ke schválení výboru SVJ, dle předem nastavených podmínek – příprava příkazu a následná úhrada 5 Kč/j./měs.
Úhrada s autorizací výboru – příprava a kontrola dokladů – příprava příkazu a nahrání do banky SVJ – informace výboru o připravené platbě k autorizaci, včetně zaslání scanu příslušného dokladu 10 Kč/j./měs.
Úhrada s autorizací výboru – opakovaný příkaz k úhradě – opětovné nahrání příkazu k úhradě (v případě, že výbor příkaz včas neautorizuje) 50 Kč/příkaz
Úhrada přeplatků z vyúčtování přes složenku ČP – příprava a odeslání datového souboru pro Českou poštu / SIPO – úhrada přeplatku z účtu SVJ – zpracování nevyzvednutého přeplatku a vratka na účet SVJ 50 Kč/příkaz
Odměny pro členy statutárního orgánu, příp. kontrolní komise (revizora), DPP, DPČ, apod. – zpracování odměn, odvodů na ZP a ČSSZ
– příprava příkazu k úhradě
– odeslání pravidelných přehledů na ZP a ČSSZ
– 1 x ročně zpracování a odeslání ELDP
– zpracování a odeslání vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
– vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
50 Kč/os./ měsíc
Kontrola ZP a ČSSZ – příprava podkladů pro kontrolu
– zastoupení na základně plné moci

Cena platí při dodání podkladů elektronicky. Pokud bude nutná osobní účast, budou připočítány náklady na cestovné a čas ztracený na cestě.
10 Kč/j./měs.
Konzultace – odborné poradenství v oblasti účetnictví 700 Kč/hod
– konzultační a administrativní práce 400 Kč/hod
– odborné poradenství v oblasti mezd 700 Kč/hod
Daňové přiznání – přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, apod. 500 Kč/přiz.
Potvrzení o příjmech z pronájmu – vystavení a distribuce potvrzení o příjmech z pronájmu společných prostor 50 Kč/j.
Ostatní výkazy – zpracování statistických výkazů, výkazů k úvěrům, apod. 250 Kč/výkaz
Poštovné – dle skutečně vynaložených nákladů

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

zasílací adresy u pravidelných faktur (voda, elektrika, plyn, apod.) budou nastaveny k nám

přístup ke všem bankovním účtům SVJ (aktivní nebo pasivní)

udělení plné moci na FÚ, v případě zpracování mzdové agendy udělení plné moci na ZP a ČSSZ

mzdové podklady budou předávány nejpozději do posledního dne v měsíci, kterého se týkají

doklady, které nebudou zasílány přímo k nám, budou předávány kvartálně, nejpozději do 15. dne po skončení daného čtvrtletí (pokladna, ostatní faktury za údržbu, výpisy z úvěrového účtu, apod.)

Chcete více informací?

kontaktujte nás

Close Menu